Natuurpunt kern Deurle-Latem

Natuurpunt Deurle-Latem

NP-DL

De kern Deurle-Latem van Natuurpunt-Gent (kort: Natuur.DeurleLatem, spreek het punt mee uit) coördineert de plaatselijke activiteiten van Natuurpunt, neemt eigen initiatieven en ondersteunt daarmee de natuurlijke leefomgeving in en voor Deurle en Latem.

...meer...

...minder...

fietspad in Golflaan Latem

De leden van Natuur.DeurleLatem houden ook een kritische blik op de ecologische ontwikkeling van het gebied en de activiteiten die er plaats vinden. Ze bundelen expertise over natuur en milieu en dragen bij in het verantwoord beheer van ecologisch waardevolle gebieden.

Natuur en milieu, bio­diversi­teit, klimaat­verstoring, zoetwater­tekort, land­erosie, oceaan­ver­zuring: ze plaatsen de maat­schappij voor een verantwoorde­lijk­heid die Natuurpunt Deurle-Latem ernstig neemt.

Natuur.DeurleLatem organiseert eigen initiatieven zoals natuurwandelingen, informatieavonden en activiteiten voor een breed publiek: zie de activiteitenkalender.

Natuur.DeurleLatem participeert in gemeentelijke raden en werkgroepen zoals GeCoRo (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en de MiNa-raad (gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur). Natuurpunt werkt ook samen met andere initiatieven en groepen: vzw. Bosbehoud Latem-Deurle, 11.11.11...

Natuur.DeurleLatem investeert in een goede, constructieve relatie met het gemeentebestuur. Het biodiversiteitscharter is daarvan een voorbeeld. Het is een 'contract' tussen het gemeentebestuur en Natuurpunt m;b.t. de biodiversiteit in de gemeente.

Natuurpunt-kern Deurle-Latem telt nu meer dan 300 leden (gezinnen - stand van begin 2022). Als u daar nog niet bij bent, kunt u misschien overwegen aan te sluiten (kijk b.v. op deze pagina van Natuurpunt-Gent). Natuurpunt kan elke steun gebruiken om het belang van natuur, milieu, klimaatverstoring en gerelateerde thema's op de maatschappelijke en politieke agenda te houden. Als u zich in de lokale werking wil engageren, kunt u meteen contact opnemen: zie onze contactpagina of .

Natuurpark Levende Leie

Natuurpark Levende Leie

De streek rond de Leie tussen Deinze en Gent is ecologisch zo waardevol dat Natuurpunt wil werken aan één groot Natuurpark Levende Leie. Het project kreeg in 2017 een feestelijke start.

...meer...

...minder...

Natuurpark Levende Leie

Voor meer informatie over het Natuurpark en de voortgang van het project kunt u terecht op de website Natuurpark Levende Leie.

De Natuurpuntafdelingen in Deinze en Gent, met de werkgroep Assels en de kern Deurle-Latem, beheren al heel wat natuurgebieden in de Leievallei. Het ligt voor de hand om die gebieden met elkaar te verbinden tot een natuurpark, dat dan 1200 hectare zou beslaan. In dat gebied moet de bescherming van de natuurwaarden centraal staan. Dat versterkt meteen ook de identiteit van de streek en maakt de hele Leiestreek nog aantrekkelijker.

Overheden, verenigingen en bedrijven uit allerlei sectoren zoals erfgoed, cultuur, toerisme, horeca en landbouw die zich achter deze visie scharen, kunnen het natuurpark steunen als partner en de doelstellingen ervan uitdragen. Zo kan de Leievallei tussen Deinze en Gent zich ontwikkelen tot een aaneengesloten en robuust ecologisch gebied met vochtige tot natte hooilanden en graasweiden, waarin bossen en beken op een natuurlijke manier overgaan in drogere valleiflanken.

We streven naar een halfopen valleilandschap zonder perceelgrenzen met heel boeiende natuur: een mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en spontaan groeiende bostypes. Vanzelfsprekend is er ook plaats voor agrarisch natuurbeheer met aandacht voor de biodiversiteit.

Daardoor krijgt het natuurpark een bijzondere meerwaarde voor de bewoners en bezoekers, met aantrekkelijke mogelijkheden voor natuur- en cultuurbeleving en zachte recreatie. Het landschap aan de Leieoevers heeft nu al een grote aantrekkingskracht met zijn rivierbochten, open ruimte, pittoreske dorpen, rijke geschiedenis en culturele uitstraling. De natuurontwikkeling zal de woonkwaliteit langs de Leie alleen maar versterken.

Beheer Latemse meersen

Latemse meersen

In het kader van het Natuurinrichtingsproject Latemse Meersen waakt Natuur.DeurleLatem over het correct beheer van ons natuurreservaat in de meersen. De kern organiseert regelmatig beheerswerken, zoals het knotten van de wilgen.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft ondertussen het Natuurinrichtingsproject Latemse Meersen afgesloten. Klik op meer...

...meer...

...minder...

Vrijwilligers van Natuurpunt op een quot;knotdag" in Latemse meersen Lammetjes in 2014 in Latemse meersen Geknot

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft tussen 1999 en 2018 aan een Natuurinrichtingsproject Latemse Meersen gewerkt. Details van de werkzaamheden vindt u op de projectpagina van de VLM.

Zie ook:

Beheer Westerplas

Westerplas

Natuur.DeurleLatem beheert mee de Westerplas en waakt erover dat dit gebied zijn dubbele functie kan realiseren: waterbuffer en natuurgebied.

...meer...

...minder...

Blauwe reiger aan de Nazarethbeek Westerplas, Hooglatem

De Westerplas is een waterbuffer die de woongebieden van de ruime omgeving spaart van wateroverlast tijdens periodes met veel neerslag, en natuurgebied voor inheemse vogels, doortrekkers en dwaalgasten. Voor het beheer van de typische biotoop, en om de buffercapaciteit op peil te houden, worden de schapen van het Herdwickproject ingezet. Daarnaast vinden er ook typische beheerswerken plaats, zoals milieuverantwoord knotten en maaien, en geeft Natuur.DeurleLatem advies (of kritiek) over het algemene beheer.

Natuurpark Levende Leie

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een belangrijk thema geworden, een essentiƫle schakel in de systeemcrisis van onze tijd.

...meer...

...minder...

In het biodiversiteitscharter (een afspraak tussen Natuurpunt en het gemeentebestuur) engageert Natuurpunt zich om zich actief in te zetten voor de biodiversiteit in de gemeente en projecten uit te werken om de natuurwaarden in de gemeente maximaal te ontwikkelen. De gemeente ondersteunt Natuurpunt in het bereiken van die doelstellingen.

Transitie en klimaatverstoring

Klimaatontwrichting

Het is allicht (niet meer) nodig de klimaatontwrichting hier uit te leggen, maar het blijft nodig om aan te dringen op een consequente aanpak van het probleem. De kern Deurle-Latem blijft daarom initiatieven initiƫren en steunen om de ecologische systeemcrisis door te komen.

...meer...

...minder...

Natuurvervuiling, biodiversiteit, klimaatverstoring, zoetwatertekort, landerosie, oceaanverzuring: het zijn geen geïsoleerde thema's, en de mens zit er middenin. Onze planeet, de aarde, de mensheid verkeert in een wereldwijde ecologische crisis, met consequenties die we nu al voelen en die de volgende generaties nog harder zullen treffen als we niet uitkijken, en we hebben geen planeet B.

Daar word je niet meteen vrolijker van, maar gelukkig kunnen we uitkijken naar aanpassingen om die ecologische crisis, met als belangrijke baken de klimaatverstoring, het hoofd te bieden. We kunnen onze ecologische voetafdruk fatsoeneren, onze uitstoot van broeikasgassen afbouwen, duurzaam wonen en leven. Daar hoeft onze levenskwaliteit niet onder te lijden. Integendeel, de transitie biedt mooie kansen voor persoonlijk welzijn, schone industrie, lokale landbouw, werkgelegenheid, maatschappelijk engagement, mondiale solidariteit.

Natuur.DeurleLatem organiseert activiteiten en informatieavonden over dit thema en verleent zijn actieve medewerking aan initiatieven zoals Latemfietst!¡Deurlefietst en Latemzingt!¡Deurlezingt, en steunt het gemeentebestuur bij alle milieu- en klimaatmaatregelen.

Wil je meehelpen om je gemeente robuuster en duurzamer te maken? Laat het ons zeker weten.

Project Herdwickschapen

Project Herdwickschapen

Natuur.DeurleLatem beheert de schapen die op de natuurgebieden in de gemeente grazen. Het betreft een speciaal schapenras dat geschikt is voor de begrazing van natuurgebieden zoals dat rond de Westerplas.

...meer...

...minder...

Herdwickschapen

In 2008 kocht Natuurpunt Gent de eerste lammeren aan voor het beheer van de Westerplas en de bufferstrook langs de Nazarethbeek in Sint-Martens-Latem. Niet veel later werden de dieren ook elders ingezet met het oog op het behoud van waardevolle natuur in ons werkingsgebied.

Het Herdwickschaap is afkomstig uit het Engelse Lake District. Het is een eerder compact en robuust schaap met een dikke waterdichte vacht en stevige poten - ideaal om de natuurgebieden in de Leievallei te begrazen. We zetten de schapen in voor het beheer van terreinen waar runderen niet terechtkunnen en we dus niet kunnen samenwerken met landbouwers.

U kunt het Herdwickproject helpen door peter of meter te worden van een ram of een ooi.

Meer leren:

Bijenwerkgroep

LatemZoemt!¡DeurleZoemt

Zorgen voor de bijen is zorgen voor onze toekomst. Zowel de honingbijen als de wilde bijen verdienen onze aandacht.

Natuur.DeurleLatem engageert zich in de Bijenwerkgroep van Sint-Martens-Latem. Lees hieronder meer over LatemZoemt!¡DeurleZoemt

...meer...

...minder...

bijentekening van Annelien Vandenabeele

tekening: Annelien Vandenabeele

Op 4 april 2013 werd in Sint-Martens-Latem door enkele vrijwilligers een bijenwerkgroep opgericht met de steun van het gemeentebestuur. Sindsdien is de werkgroep actief als zelfstandige vereniging onder de vleugels van de gemeentelijke Milieu- en Natuurraad. Sinds 17 december 2013 werkt de bijenwerkgroep nauw samen met Imkersbond Deinze.

Op verzoek van de Bijenwerkgroep keurde de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem het Charter Bijvriendelijke Gemeente op 23 juni 2014 unaniem goed. Daarmee krijgt Sint-Martens-Latem de erkenning "hier wordt gewerkt aan een bijvriendelijke gemeente". Met de ondertekening van het charter engageert het gemeentebestuur zich om een concreet lokaal actieplan uit te werken ten behoeve van bijen. Om alle voornemens uit het charter, aangevuld met eigen ideeën en initiatieven, in de praktijk te verwezenlijken, werkte de Bijenwerkgroep het ambitieuze actieplan LatemZoemt!¡DeurleZoemt uit. Het door de Bijenwerkgroep uitgewerkte actieplan werd alvast op 12 februari 2015 gunstig beoordeeld door de lokale Milieu- en Natuurraad. Mits het actieplan ook door de gemeenteraad wordt goedgekeurd zal Sint-Martens-Latem worden erkend als "bijvriendelijke gemeente". Wij duimen alvast voor een zoemende toekomst!

Het initiatief telt inmiddels 28 leden uit diverse sectoren en verenigingen:

 • Cultuurraad Sint-Martens-Latem
 • Geïnteresseerde inwoners
 • Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem
 • Jeugd
 • Landelijke Gilde Deurle-Latem
 • Lokale imkers
 • LuKiArt vzw
 • Senioren
 • Werkgroep Bomenbeleid Sint-Martens-Latem
 • Natuurpunt vzw, kern Deurle-Latem
bescherm de bijen

Kom erbij! Iedereen kan helpen - ook jij! Hoe?

Wil je meer informatie over de werking van de Bijenwerkgroep? Of heb je andere vragen? Contacteer ons:

 • Bel Frederik (secretaris bijenwerkgroep Sint-Martens-Latem) op het nummer

Je kunt nog meer bij-informatie vinden:

Lid worden

Word lid van Natuurpunt

Lid worden of vrijwilliger van Natuurpunt is boeiend, verrijkend en nuttig. De kern Deurle-Latem behoort bij de afdeling Gent. Hoe je lid wordt lees je op deze pagina van natuurpuntgent.be. Woon je in Latem of Deurle, of heb je interesse voor specifieke projecten, overweeg dan om lid te worden van onze kern.

 


 

 

Disclaimer: Deze website wordt samengesteld met informatie van en over de kern Deurle-Latem van Natuurpunt Gent vzw, en over gerelateerde onderwerpen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid nastreven bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Links naar andere sites en bronnen, of het feit dat andere sites hierheen verwijzen impliceert in geen geval dat wij akkoord gaan met de inhoud van die sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies: Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Rechten: Meent u dat we ondanks onze voorzorgen op een of andere manier uw rechten schenden, meldt u dat dan meteen via , zodat we fouten snel kunnen rechtzetten.

Natuurpunt